FAQ andere schooltijden

FAQ – Veelgestelde vragen rondom andere schooltijden Weilust.

Weilust is zich al een tijd aan het oriënteren is op andere schooltijden. De werkgroep, bestaande uit ouders en leerkrachten/ directie heeft onlangs een brief opgesteld waarin 3 opties staan. Deze 3 opties zijn:

Optie 1: ongewijzigde schooltijden
Optie 2: Verkorte pauze model
Optie 3: 5 gelijke dagen model

In deze brief kunt u lezen wat deze andere schooltijden precies zijn en welke consequenties hieraan verbonden zijn. In januari krijgt ieder ouder-paar per kind een uitnodiging om te stemmen op een van de opties.

Omdat er veel vragen zijn rondom de gewijzigde openingstijden vindt u hieronder antwoord op (veelgestelde) vragen. Mocht uw vraag/ antwoord er niet bij zitten, dan kunt u mailen naar: kbsweilust_info@inos.nl

1. Wat zijn de kosten van de naschoolse opvang? Kober brengt  het eerste jaar alleen extra opvangtijd in rekening. Betaal ik alleen de extra tijd of een heel dagdeel? (Eerste optie wellicht in voordeel andere tijden, tweede absoluut niet, niet alleen komend, maar vooral ook de jaren erna.)

Kober meldt:
Kober biedt als service een overgangsregeling aan voor ouders die geen gebruik maken van de bso maar wel een probleem hebben door de invoering van andere schooltijden. De overgangsregeling is voor maximaal een schooljaar na invoering van het nieuwe rooster en biedt opvang van de “nieuwe” eindtijd van de school tot de “oude” eindtijd. Er wordt altijd een heel uur doorberekend tegen het flexibel uurtarief.  Ook als de werkelijke opvangtijd korter is. Als de opvangtijd langer is dan een opvanguur, wordt er een dagdeel doorberekend aan de klant;
Flexibel uurtarief 2018 is € 9,21 per uur.

 

2. Mogen ouders met nog maar 1 kind op de Weilust ,specifiek in groep 8 van dit jaar wel of niet meestemmen?

Ouders van kinderen met een laatste of enige kind in groep 8 stemmen niet mee. Zij hebben volgend jaar namelijk geen kind meer op Weilust. Ouders van ingeschreven nieuwe leerlingen stemmen wel mee.

 

3. Welke 70 % wordt gemeten ? Ouder reactie of 70 % van het aantal mogelijke stemmen ?
Wat als de 70 % niet wordt gehaald ?
Kan u de keuze om per kind een stem uit te laten brengen terug draaien naar 1 stem per huisadres/gezin ?
Wordt er rekening gehouden met gescheiden ouders, dat daar wel 2 stemmen voor beschikbaar zijn? 

Als we voor elk kind (door één van de ouders, er wordt dus geen rekening gehouden met gescheiden ouders. Zij moeten onderling bepalen wie de stem(men)  gebruikt) één stem laten uitbrengen betekent dat, dat we van 70 % van ruim 400 leerlingen, is 280 stemmen terug verwachten. Groep 8 wordt niet nagevraagd, aangezien het voor hen niet van toepassing zal zijn. We vragen dan wel de ouders die hun kind(eren) al hebben ingeschreven op het moment van stemmen.

De klankbordgroep heeft dat zo voorgesteld om daarmee de meest belanghebbenden de grootste invloed te laten hebben. Dat terugdraaien lijkt mij niet in dit proces passen.

Als de 70% niet wordt gehaald zullen we ons daarop moeten beraden, mogelijk kan de medezeggenschapsraad daar iets in betekenen.

4. De methode die gebruikt wordt om te stemmen voor ‘andere schooltijden’ komt op mij niet heel erg democratisch over.
U beschrijft dat er per leerling 1 stem uitgebracht kan worden. Ouders met meerdere kinderen hebben dus een stem die zwaarder weegt dan ouders met maar 1 kind. Dit lijkt mij niet de bedoeling van de stemming.

Toch is dit het advies van een klankbordgroep van 15 onafhankelijke ouders die dit gezamenlijk hebben aangegeven als eerlijkste methode. Zo hebben ouders die er het meeste belang bij hebben de meeste inspraak.

5. Welke van de drie voorgestelde systemen is uiteindelijk het beste voor het (welzijn van het) kind?

Als we dat precies wisten, zouden we geen ouderraadpleging hoeven houden. Dan moesten we het gewoon invoeren, na instemming van de medezeggenschapsraad. Onderzoek lijkt aan te tonen dat het kind er mee gebaat is om in de omgeving van de school te blijven en te zijn, i.p.v. een tegennatuurlijke onderbreking van 5 kwartier. Daarbij lijkt het kind er mee gebaat te zijn als er meer ruimte is voor de leerlingen om te spelen en ontspannen als zij vroeger vrij zijn.

Maar zoals in de vele discussies over dit onderwerp het geval is, is tegen elk argument een tegenargument te zetten. Elk kind immers is uniek en er zullen ouders en collega’s zijn die beweren dat hun kind(eren) juist die onderbreking wel nodig heeft(hebben).

6. Welke van de drie voorgestelde systemen is uiteindelijk het beste voor (de kwaliteit van) het onderwijs?

Ook hier geldt hetzelfde antwoord als bij 5. Leerlingen zouden beter geconcentreerd kunnen blijven (uiteraard na een goede (eet)pauze) als zij niet naar huis gaan en een kortere lesdag hebben. Het kan dus effectievere lestijd opleveren.

7. Wat is nu feitelijk het ‘probleem dat opgelost wordt’ door een verandering van de schooltijden? is dat enkel het ‘minder verveling en irritatie door kortere pauzes’ ?

Of we hiermee problemen oplossen is nooit vooraf duidelijk, als daar geen onderzoek naar gedaan is. De vraag naar andere schooltijden wordt de school wel steeds vaker gesteld. Dat blijkt te maken te hebben met vragen (van de werkgevers)  van ouders die anders, of meer, of minder willen (gaan) werken. De maatschappij verandert immers en er worden andere vragen en eisen gesteld aan werknemers die in deze tijd steeds flexibeler moeten zijn.
Daarbij zien we op scholen wel dat de lange pauzes inderdaad verveling en daardoor soms ook irritaties opleveren, hoewel we op onze school de afgelopen drie jaar hard gewerkt hebben aan het sterk verbeteren van de kwaliteit van het overblijven, wat ons gezien de tevredenheidsonderzoeken goed is gelukt. Ondanks dat moeten collega’s na de huidige middagpauze toch vaak in gesprek met leerlingen, vanwege ‘een conflict’.\

8. Door de pauze in 3 shifts van drie kwartier op te delen is het overblijven toch eigenlijk verplicht? zeker bij gezinnen met méér dan 1 kind is het in de praktijk onmogelijk om kinderen te halen/te brengen/thuis te laten eten. Waarom wordt dit niet zo benoemd? Is dat omdat er in dat geval geen kosten voor het overblijven gerekend mogen worden?

Voor een aantal gezinnen zal dat zeker het geval zijn. Daarom worden er overgangssituaties gecreëerd, maar proberen we wel te stimuleren dat de leerlingen overblijven.
Dat heeft niet met het al dan niet mogen berekenen van kosten te maken.
Iedereen is er van overtuigd dat het beter is voor het onderwijs als iedereen een pauze van een half uur heeft, ook de leerkrachten. Een continurooster verzorgd door groepsleerkrachten is dus een optie die door niemand (geldt ook voor de klankbordgroep) genoemd wordt. Daardoor hebben we dus externe mensen nodig voor professioneel toezicht op onze leerlingen en daar zijn nu eenmaal kosten aan verbonden. Dat is hetzelfde als in het verleden.

9. Bij de vergelijking van de drie systemen wordt de nadruk gelegd op kosteneffecten voor het overblijven, maar de kosteneffecten voor BSO zijn toch veel groter? reken maar met ca. € 7,50 per uur en een dagafname van 3,75 of 4,25 uur per dag.
Zie hiervoor ook het antwoord op vraag 1

10. Is het voorstel van ‘vijf gelijke dagen’ afgestemd, besproken of minimaal kenbaar gemaakt aan (sport-)verenigingen of andere instanties in de buurt van school? Hoe reageren bijvoorbeeld Push of Jeka op het feit dat kinderen van de Weilust niet vóór 14.30 uur kunnen trainen? Zijn zij bereid of voornemens hun trainingstijden op woensdag aan te passen?

Dit is in de wijk (nog) niet afgestemd. We zien wel in het land dat verenigingen hun aanbod af gaan stemmen op de veranderingen die gaande zijn. In Breda zien we dat veel scholen al overgestapt zijn op verkorte pauzes en dat heeft geen invloed op het programma van verenigingen.
Binnen ons schoolbestuur zijn er nu m.i.v. volgend schooljaar twee scholen bekend (Effen en De eerste Ruth) met het vijf gelijke dagen model. Dezelfde vraag wordt nu ook bij veel andere scholen gesteld. Landelijk zien we dat inmiddels één zesde deel van de veranderende scholen daar voor kiest. Het gaat dus langzaam, maar wel ‘gestaag’.

11. Is Kober voornemens om het BSO-programma, c.q. activiteitenaanbod aan te passen aan de extra beschikbare tijd per dag? M.a.w. ontstaan er extra mogelijkheden (muziekles, zwemles o.i.d.) bij de alternatieve varianten? Zo ja, is dit bij beide varianten of enkel bij het ‘vijf gelijke dagen model’?

Dit staat eigenlijk los van andere schooltijden en/of het vijf gelijke dagen model.
Kober heeft deze ontwikkeling enkele jaren geleden al ingezet. Zo heeft men sportexperts in dienst die met de leerlingen na schooltijd activiteiten doen in gym- en/of speelzaal of op de speelplaats. Daarbij heeft Kober vorig – en dit schooljaar De Nieuwe Veste ingehuurd, om culturele en creatieve activiteiten met hun BSO kinderen te ondernemen. Dat blijven zij doen en daar worden zij ook steeds professioneler in. Daarbij hebben zij zelf ook een rijk aanbod binnen hun pedagogisch medewerkers
Daarbij zijn de verschillende scholen in de wijk, gestimuleerd door Breedsaam en de Gemeente Breda, initiatieven aan het ontwikkelen voor een netwerk integraal kind centrum, waarbij de zaken die je schetst in je vraag wijkbreed aandacht dienen te krijgen.

12. In de nieuwsbrief wordt aangegeven, dat de overblijfkosten zullen dalen van € 2,75 pppd naar € 0,80 pppd. Van welk percentage overblijvers wordt er dan uitgegaan? Of heeft het aantal overblijvers geen invloed op de prijs? Het noemen van een streven is ons inziens onwenselijk. Wat als de kosten uiteindelijk de € 2,75 pppd naderen. De hoogte van het bedrag kan sterk van invloed zijn op het stemgedrag van ouders. Welke garanties kunnen worden gegeven?

Het zou niet uit mogen maken hoeveel overblijvers het betreft. Als er minder overblijvers zijn, zijn er namelijk ook minder pedagogisch medewerkers en/of overblijf vrijwilligers nodig. Het blijft echter wel een streven (de prijs is gebaseerd op de ervaringen van collega scholen die dit al eerder hebben georganiseerd.) aangezien prijsverhogingen kunnen optreden. U begrijpt dat ik me graag zo veel mogelijk aan de gestelde richtprijs wil gaan houden.

13. Waarom worden de kosten van overblijven verhaald op de ouders. Het is uiteindelijk school die graag van model wil veranderen? Er zijn diverse scholen die zijn overgestapt naar gelijke dagen model, waarbij de kosten door school gedragen wordt.

Kosten van het overblijven worden altijd verhaald op de ouders. De gelden van de overheid mogen alleen besteed worden aan het geven van onderwijs (salarissen, kosten leermiddelen en gebouw). Scholen die de kosten dragen (voornamelijk scholen voor speciaal onderwijs) laten de werkzaamheden verrichten door het personeel. In het reguliere onderwijs hebben wij te weinig niet onderwijsgevend personeel om mee te organiseren. Wij hebben er voor gekozen om de medewerkers een half uur pauze te gunnen.

14. Bij veel meer overblijvers zijn veel meer mensen nodig om het overblijven te ondersteunen. Zijn er genoeg gekwalificeerde mensen beschikbaar om dit te faciliteren?

Binnen Kober zal dat geen probleem zijn. Hoe dat zit met overblijfvrijwilligers is natuurlijk afwachten. Die worden momenteel ook steeds uitgenodigd te reageren op oproepen. Dat is een bijna constant proces.

15. Bij vraag 3 van de FAQ wordt aangegeven, dat niet duidelijk is wat er gebeurt als niet 70% van de mensen gaan stemmen. Het lijkt ons belangrijk dat de procedure voor dit geval vooraf vastgelegd wordt. Dit om discussie achteraf te voorkomen.

Als we geen 70 % reacties halen, zal de medezeggenschapsraad gevraagd worden advies te geven over het vervolg.

16. Bij vraag 5 van de FAQ wordt aangegeven dat onderzoek uit lijkt te wijzen, dat het kind erbij gebaat is om bij de school te blijven. Naar welk(e) onderzoek(en) wordt hier verwezen? Is het mogelijk inzicht te krijgen in deze onderzoeken?

Er is veel onderzoek gepubliceerd (zie google: andere schooltijden onderzoek). Vaak worden ervaringen van de een door de ander tegengesproken. Je ziet wel een tendens van positieve ervaringen na invoering van andere schooltijden. U kunt bijvoorbeeld eens kijken naar dit artikel: http://www.anderetijdeninonderwijsenopvang.nl/wp-content/uploads/2016/12/Wat-is-het-effect-van-een-continurooster-in-het-basisonderwijs-op-de-leerresultaten-en-schoolwelbevinden-van-leerlingen.pdf

17. Bij vraag 6 van de FAQ wordt wederom naar onderzoek verwezen. Naar welk(e) onderzoek(en) wordt hier verwezen? Is het mogelijk inzicht te krijgen in deze onderzoeken?

Ik hier heb ik geen specifieke onderzoeken voorhanden. Er is in de afgelopen drie jaar dat dit proces van afwegen en bespreken loopt veel gelezen en gepubliceerd. Zie ook bovenstaande suggestie en artikel.

18. Bij vraag 10 van de FAQ wordt aangegeven, dat landelijk veel verenigingen hun aanbod afstemmen op de veranderingen. Het is dan wel zaak dat de verenigingen tijdig op de hoogte zijn van de veranderingen. De scholen die worden genoemd in Breda (Effen en de Rith) liggen aan de andere kant van de stad. De kans dat leerlingen van die scholen op verenigingen in de buurt zitten is erg klein. Is het niet verstandig om als school hier op voorhand initiatief in te nemen?

Zo lang we in deze fase zitten heeft het voor verenigingen geen prioriteit om hun aanbod anders in te richten. De verwachting is dat dat zal gebeuren als de vraag in de wijk anders komt te liggen. Er is op voorhand geen concreet contact opgenomen met verenigingen om dit te bespreken. Eerst het team en de ouders.

19. Als nadeel van het huidige model wordt de verkeersveiligheid in de middagpauze genoemd. Bij de nieuwe modellen hebben de kinderen veel kortere middagpauze. De kinderen die er voor kiezen om toch thuis te gaan eten hebben veel minder tijd om naar huis te gaan en weer terug. Door haast lijkt de kans op ongelukken juist groter. Is hier onderzoek naar gedaan?

Nee, wat (nog) niet is, kan moeilijk onderzocht worden.

20. Hetzelfde geldt voor te laat komen. Door de kortere pauze lijkt de kans op te laat komen juist groter. Hoe gaat school hier mee om?

Het blijft de verantwoordelijkheid van de ouders om te zorgen dat leerlingen op tijd op school komen.

21. Bij vraag 7 wordt aangegeven dat er steeds meer vraag komt om van schooltijden te veranderen. Kunt u aangeven hoe vaak dit daadwerkelijk is verzocht bij de Weilust?

Dit is niet concreet geturfd, maar de vraag wordt op informatieavonden voor nieuwe leerlingen en ouders en tijdens rondleidingen bij aanmelding en inschrijving steeds vaker en indringender gesteld. Zowel door voorstanders als door tegenstanders. De school wil door dit referendum graag antwoord geven, waardoor voor de komende periode duidelijkheid komt voor onze school.

22. Bij vraag 7 van de FAQ wordt aangegeven, dat er door de lange pauze vaker een conflict optreedt. Is de kans op conflicten bij een kortere pauze, maar met een veel grotere groep niet minstens net zo groot? Is hier onderzoek naar gedaan?

Nee, wat (nog) niet is, kan moeilijk onderzocht worden.

23. Hoe wordt omgegaan met kinderen die naar Eureka gaan?  Van de Weilust naar Eureka is ruim 20 minuten. Afhankelijk van de pauze indeling kan het voor de kinderen lastig worden op tijd te komen.

Deze zaken zullen in de praktijk geregeld moeten gaan worden.

24. In de gehele nieuwsbrief wordt gesproken over het goedkoper worden van het overblijven. De kosten worden, in het ideaalbeeld van school, € 4,00 per week per kind. Hoeveel procent van de leerlingen is op dit moment meer dan € 4,00 per week kwijt aan overblijven. Met andere woorden, voor hoeveel procent van de leerlingen wordt het goedkoper?

Deze vraag kan door de school niet beantwoord worden. Enerzijds regelt Kober Kinderlunch het overblijven nu nog op verzoek van de school en ouders. Anderzijds werkt het overblijven vraag gestuurd. M.a.w. dat kan van week tot week verschillen. Alle leerlingen die vaker dan één keer per week overblijven zijn al meer dan €4,00 kwijt.