Zorg voor onze leerlingen

Ondersteuning

Een extra steuntje in de rug… dat kan soms zo belangrijk zijn voor een kind. Kbs Weilust biedt verschillende mogelijkheden voor extra ondersteuning. Hier kunt u lezen welke ondersteuning de school biedt. Zo weet u wat u kunt verwachten.

De leerkracht zorgt voor extra ondersteuning

Soms hebben leerlingen extra ondersteuning nodig, zodat ze zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen. In eerste instantie pakt een leerkracht dat zelf op en hoeven geen extra stappen te worden genomen. De extra ondersteuning in de klas kan bv. bestaan uit verlengde instructie, compacting en verrijking voor kinderen die meer uitdaging nodig hebben of door meer tijd te geven voor verwerking van de lesstof. Maar soms zijn kinderen gebaat bij aanvullende ondersteuning. Deze leerlingen worden met de Interne Begeleider besproken.

Hoe informeren we ouders als er iets anders in de groep gebeurt dan ‘gewoon’. We maken daarbij de afspraak dat er sprake is van 3 verschillende zorgniveaus voor de leerlingen.

Zorgniveau 1 is hetgeen u van de school mag verwachten tijdens het gewoon les geven; dat de leerkracht doet wat hij of zij belangrijk acht voor uw kind. Daarvan zal niet altijd meteen uitgebreid melding gemaakt worden bij aanpassingen, maar dat zal vast ter sprake komen bij informatie- en/of ouderavonden. We zien hierbij ook vaak leerlingen die incidenteel ‘meeliften’ op de extra aandacht die klasgenoten krijgen, die een grotere zorgbehoefte hebben.

Bij zorgniveau 2 waarbij de leerling geholpen wordt binnen en/of buiten de eigen groep door IB, RT, Taalspecialist, specialist meer- en hoog begaafdheid enz., wordt u (z.s.m.) aan het begin van het jaar op de hoogte gebracht en telkens wanneer zaken veranderen.

Bij zorgniveau 3 waarbij voor leerlingen een arrangement (extra financiële middelen inzetten voor hulp) of een toelaatbaarheidsverklaring (plaatsing op een school voor speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs) aangevraagd wordt, worden alle stappen in nauw overleg met de ouders gezet. Ouders moeten daar ook mee instemmen.

Intern Begeleider

Kbs Weilust heeft twee Intern Begeleiders, één IB-er voor de groepen 1 t/m 3 en één voor de groepen 4 t/m 8. De Intern begeleiders zorgen dat de uitvoering en de inzet van die extra ondersteuning goed gebeurt. Ze begeleiden de leerkrachten hierbij en coördineren de zorgprocedure. Heeft u specifieke vragen over de ondersteuning voor uw kind, neem dan contact op met één van onze Intern Begeleiders.

Passend onderwijs

Met de invoering van Passend Onderwijs, per 1 augustus 2014, zijn er nieuwe richtlijnen gekomen over hoe moet worden omgegaan met leerlingen, waarvan de school vindt dat zij hier enigszins handelingsverlegen voor is. De school moet zich, samen met de ouders, inspannen voor extra middelen voor deze leerlingen of eventueel een geschikte onderwijsplaats. Voor die leerlingen kan middels een groeidocument een arrangement voor extra ondersteuning of een ToeLaatbaarheids-Verklaring (TLV) voor het speciaal basisonderwijs worden aangevraagd bij het samenwerkingsverband.

Dyslexie

Leerlingen met hardnekkige lees- en spellingproblemen komen in aanmerking voor een diagnose en behandeling van dyslexie. Deze wordt onder bepaalde voorwaarden door de gemeente vergoed. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de leerkracht van uw kind of met  de Intern Begeleiders.

Op school zijn er afspraken gemaakt hoe deze leerlingen getoetst worden en welke extra hulpmiddelen er ingezet kunnen worden.  Bij vragen hierover kunt u contact opnemen met de Intern Begeleiders.

Schakelklas oftewel ‘ons Taalpaleis’ en ‘zachte landing’.

Leerlingen die behoefte hebben aan een groter of ander taalaanbod vinden dat in ons ‘Taalpaleis’.  Ieder schooljaar bekijken we of het mogelijk is subsidie aan te vragen om een schakelklas te vormen.  In een kleine groep zullen de kinderen extra aanbod krijgen op het gebied van taal, woordenschat en leesbegrip o.a. m.b.v. de methode ‘Met woorden in de weer’. We zullen dit uitbreiden aan de hand van de methodes, die wij in de klas gebruiken. Zowel spelling als taal zullen aansluiten op de woordenlijsten, die worden aangeboden in de groep. Deze kinderen gaan twee keer per week naar het ‘taalpaleis’, waarbij zij op één dag in de week worden begeleid door een leerkracht die de woordenschatuitbreiding via een andere werkvorm zal aanbieden (middels muziek, dans, beeldende vorming, theater, etc.). Leerlingen die het Nederlands onvoldoende beheersen kunnen in aanmerking komen voor een subsidie, ‘zachte landing’ genaamd

Extra uitdaging- plusklas

Voor kinderen die erg gemakkelijk leren of meer- of hoogbegaafd zijn, zijn de standaardlessen misschien niet uitdagend genoeg of onvoldoende. Deze kinderen hoeven minder tijd te besteden aan de standaard lesstof en werken vervolgens aan een uitdagende opdracht. Daarnaast kunnen ze meedoen in de plusklas, voor extra verdieping en verrijking.

Kbs Weilust heeft twee kleine plusklassen; een midden- en een bovenbouwgroep.  De lessen in de Plusklas worden gegeven door leerkrachten die op school werkzaam en dus bekend zijn bij de kinderen. Ook hebben wij specialisten op dit gebied die ervoor zorgen dat het juiste aanbod gegeven wordt.  De intern begeleiders selecteren de leerlingen die voor de plusklas in aanmerking komen.

Eureka! – verrijkingsklassen

In sommige gevallen is een kind gebaat bij deelname aan Eureka!, het bovenschoolse project voor hoogbegaafde kinderen. Op de website eureka.inos.nl leest u alles over hoogbegaafdheid en wat Eureka! doet.

Mocht u meer willen weten over Eureka! of vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de Intern Begeleider van de school.

Impulsklas

Collega’s van Kbs Weilust draaien een Impulsklas. In de Impulsklas komen ongeveer 7 kinderen die een positieve impuls kunnen gebruiken op het gebied van gedrag of sociaal emotionele ontwikkeling, 12 weken lang een ochtend in de week bij elkaar. Opvallend is hierbij dat ieder kind een ouder meeneemt. Zo wordt de driehoek ‘kind-ouder-school’ versterkt. We leren van elkaar wat werkt in de aanpak van een kind. Deze samenwerking zorgt er ook voor dat een positieve gedragsverandering blijvend kan zijn, omdat er zowel thuis als op school aan wordt gewerkt, onder andere met behulp van een digitale Doelenkaart.

Mocht je meer willen weten, dan kun je contact opnemen met één van de intern begeleiders.

Externe Ondersteuning

Kbs Weilust krijgt steeds vaker een verzoek van ouder(s)/verzorger(s) om extra ondersteuning voor hun kind te organiseren. Daarbij schakelen zij soms op eigen initiatief en voor eigen rekening externe hulp in.

In de wet is vastgelegd dat het onderwijs tijdens de onderwijstijd door de eigen school moet worden gegeven. Alleen als er sprake is van een medische indicatie of als kan worden aangetoond dat extra hulp een onmisbare schakel is in het hulpverleningsproces, mogen kinderen soms -bij uitzondering- gebruik maken van ondersteuning door externe hulpverleners (waaronder Remedial Teaching). De directeur van de school beoordeelt dit. Daarbij dienen goede afspraken gemaakt te worden over het beperken van het schoolverzuim dat hierdoor ontstaat.