Visie en missie

Mission statement

 

Zin in school

Dit mission statement is bewust zo gekozen, omdat het twee belangrijke componenten van primair onderwijs verenigt, die naar de mening van Weilust het belangrijkst zijn voor het leren op school.

Enerzijds vinden wij het belangrijk dat alle betrokkenen graag naar school komen; dat zij er zin in hebben en het leuk vinden om er te zijn. Dat is een belangrijk gegeven om tot leren te kunnen komen.

Anderzijds moet het onderwijs ook iets toevoegen; het onderwijs moet ‘zin‘ hebben, het moet zinnig zijn om op school te zijn. Wij vinden het van belang iets te betekenen voor en bij te dragen aan de brede ontwikkeling van de kinderen.

Wij volgen nauwgezet die brede ontwikkeling van onze leerlingen door alle jaren van de basisschool heen. Deze gegevens stellen ons in staat om ons onderwijs te sturen en in te richten op de benodigde verschillende onderwijsbehoeften. Daarbij ‘meten’ wij of de school een toegevoegde waarde heeft.

Weilust is een katholieke school waar iedereen welkom is, ongeacht maatschappelijke, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond.

In de omgang met elkaar laten we ons leiden door normen en waarden vanuit het Christendom.

De populatie van onze school is een mooie afspiegeling van de samenleving. Door met elkaar samen te leven, werken en spelen ontstaat er begrip, waardering en respect voor elkaar.

Op Weilust streven we na dat iedereen zich veilig en gewaardeerd voelt. Dat onderzoeken we elke twee jaar binnen alle belanghebbenden bij ons onderwijs; leerlingen, hun ouders en alle medewerkers. Bij leerlingen wordt dat continu gemonitord. Daarvoor worden gecertificeerde meetinstrumenten ingezet.
Pas als veiligheid en waardering gevoeld worden, zullen kinderen optimaal tot leren, spelen en ontwikkelen komen. We handelen daarom vanuit vertrouwen, een positieve benadering en een warme sfeer. We besteden structureel aandacht aan de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerlingen.

Weilust staat voor kwaliteit. Wij verzorgen goed, eigentijds en toekomstbestendig onderwijs. Wij bieden een inspirerende en uitdagende leeromgeving waarin kinderen worden gestimuleerd om zelfstandig- en samen  te werken, kritisch te denken en een actieve rol te nemen in hun eigen leerproces.

Wij willen onze leerlingen vaardig laten zijn in de eisen van de 21e eeuw. Dat maakt dat ons onderwijs momenteel continu in ontwikkeling is. Ons onderwijs verandert daardoor steeds.

Bij een brede ontwikkeling streven we naar een goede balans in cognitieve, sociaal- emotionele, creatieve, culturele en sportieve ontwikkeling. De kinderen ontwikkelen zich daardoor zo breed mogelijk en zullen actieve en betrokken burgers in onze maatschappij kunnen worden.

Ieder kind is uniek. Het onderwijs van Weilust is hierop gericht. We kiezen ervoor om adaptief te werken met als basis het leerstofjaarklassensysteem. We zorgen voor een breed aanbod afgestemd op de kinderen, waardoor van ieder kind de talenten, interesses en kwaliteiten worden geprikkeld en verder ontwikkeld.

Voor leerlingen die meer begaafd zijn, wordt een passend aanbod gezocht in een ‘plusklas’.
Voor leerlingen die meer aandacht nodig hebben op het gebied van gedrag en sociaal emotionele ontwikkeling is een passend aanbod in een ‘impulsklas’.
Leerlingen die behoefte hebben aan een groter of ander taalaanbod vinden dat in ons ‘taalpaleis’.
Voor leerlingen met een vorm van dyslexie is er de mogelijkheid om gebruik te maken van ondersteunende middelen.

Door in te spelen op de interesses en kwaliteiten van ieder kind, zal ieder kind succeservaringen hebben waardoor het zelfvertrouwen wordt vergroot.

Een hecht, deskundig en enthousiast team draagt in nauwe samenwerking met ouders zorg voor de kinderen en hun brede ontwikkeling. Samen bereiden we onze leerlingen voor op het voortgezet onderwijs, passend bij zijn/haar mogelijkheden.
Ouders zijn betrokken bij school en zijn op vele manieren actief binnen de school. Zij participeren bij activiteiten en denken mee over (en werken mee aan) beleid van de organisatie.

Weilust werkt actief samen met partners uit de omgeving die zorg, opvang, culturele en sportieve activiteiten aanbieden aan de kinderen en ouders van onze school.
Weilust en Kober zorgen samen voor een aanbod van dagarrangementen voor alle leerlingen van 07.30 tot 18.00 uur, voor vier dagen per week, vijftig weken per jaar. (We willen dat uitbreiden naar opvang van 07.00 tot 19.00 uur voor vijf dagen per week.)
In samenwerking met Kober wordt inhoud gegeven aan passend primair basisonderwijs, met voor- en vroegschoolse educatie, kinderopvang vanaf de geboorte, peuterspeelzaal, opvang voor schooltijd, tussenschoolse opvang en naschoolse opvang.
Binnen het programma van de naschoolse opvang wordt samenwerking gezocht met partners op het gebied van sport, cultuur, creativiteit en andere vaardigheden. Partners uit de buurt, de wijk of de stad, die in hun aanbod aansluiten bij de kerndoelen, zoals de school ze stelt.
In deze ontwikkeling richting Integraal KindCentrum (IKC) is het ‘Centrum voor jeugd en gezin’ partner. Er is al sprake van een intensieve en goede samenwerking binnen de zorg op school. Daarnaast zijn er contacten met ‘Breda actief’ (sport), ‘De nieuwe veste’ (cultuur) en ‘STOER (dans). Tenslotte wordt een steeds wisselend aanbod van activiteiten (in de vorm van periodieke workshops) samengesteld van al deze partners, aangevuld met talenten uit de buurt/wijk of onder ouders.
Om het bovenstaande te realiseren is een positieve, open houding en een goede, duidelijke, heldere communicatie van belang. Alle partijen streven dit na.
Door deze organisatie zien we een steeds grotere ‘vervlechting’ van onderwijstijd en vrije tijd. Samen met andere basisscholen uit de wijk wordt een naschools aanbod gemaakt voor alle leerlingen/kinderen uit de wijken Heusdenhout en Brabantpark op het gebied van sport, cultuur, wetenschap en techniek.

Weilust maakt deel uit van INOS Stichting Katholiek Onderwijs Breda.
KBS Weilust sluit zich  volledig aan bij het strategisch beleidsplan, de drie kernwaarden en de ‘code goed bestuur’ van INOS. Meer daar over zie www.inos.nl.

 

November 2018, directie Weilust.