BAS

Bas: Bouwen aan een Adaptieve School

Onze school is BAS-gecertificeerd. Om nu en in de toekomst adaptief onderwijs te kunnen geven aan onze leerlingen heeft ons team zich de afgelopen jaren intensief bezig gehouden met het BAS-project. Hierdoor is een doorgaande lijn gerealiseerd in het leer- en onderwijsproces vanaf de jongste groepen tot het moment dat de leerlingen de school verlaten voor het voortgezet onderwijs. Deze doorgaande lijn is vastgelegd in een aantal documenten die jaarlijks worden geëvalueerd en zo nodig bijgesteld.

In het BAS-project staan de volgende punten centraal:

  • een optimale structuur van leren en lesgeven
  • het creëren van een zelfstandige leerhouding bij de leerlingen
  • het stimuleren van samenwerking tussen leerlingen onderling
  • optimale interactie tussen leerkrachten en leerlingen en leerlingen onderling;
  • instructie met aandacht voor de ontwikkeling van de leerlingen (differentiatie)
  • kinderen zelf actief betrekken bij het onderwijs? (zelfsturing)