Klachtenregeling

Hebt u een klacht?

Op scholen werken mensen. Waar mensen werken, gaat wel eens wat mis. Dat willen we graag oplossen en we willen daarvan leren. Er zijn afspraken gemaakt over de manier waarop we op school omgaan met een klacht. Deze afspraken zijn vastgelegd in de Klachtenregeling INOS die op school aanwezig is. In het kort zijn er de volgende mogelijkheden:

 1. Eerst een gesprek met de betrokken leerkracht of de betrokken medewerker.
  Een goed gesprek kan veel problemen oplossen. Bespreek het probleem. Vertel wat u zelf heeft gedaan om het probleem op te lossen. Vertel ook wat u van de leerkracht (of medewerker) verwacht. In de meeste gevallen lukt het om er samen uit te komen.
 2. De teamcoördinatoren en directeur van de school
  Als het niet lukt om een goede oplossing te vinden, kunt u praten met de teamcoördinator van de betreffende bouw. Als ook dit geen bevredigende oplossing biedt, kunt u praten met de directeur van de school. Hij is verantwoordelijk voor de school. De directeur kan een beslissing nemen in een conflict. Op onze school is de heer Marc Embregts directeur.
 3.  De school heeft een schoolvertrouwenspersoon
  Elke school van INOS heeft een schoolvertrouwenspersoon. Als u dat wilt, kan de schoolvertrouwenspersoon meedenken in het oplossen van een klacht. Hij of zij kan u helpen in het zoeken naar een manier om uw klacht te bespreken. Onze vertrouwenspersonen zijn: Hannelore Kwekkeboom (intern begeleider groep 4 t/m 8 en sociale veiligheidscoördinator) en Ruud Marijnissen (leerkracht groep 8).
 4.  Het College van Bestuur
  Als het op school niet lukt om een goede oplossing te vinden (ook niet met de directeur), kunt u een brief sturen aan het College van Bestuur van INOS (Postbus 3513, 4800 DM  Breda). In die brief vertelt u wat uw klacht is en wat u al hebt gedaan om de klacht op te lossen. Het College van Bestuur kan een gesprek met u aangaan. Ook kan het College van Bestuur de interne klachtencommissie van INOS vragen een advies te geven over de klacht. Het College van Bestuur neemt een beslissing.
 5. De landelijke klachtencommissie
  Als het helemaal niet lukt om tot een goede oplossing te komen, kunt u een brief sturen aan de landelijke klachtencommissie katholiek onderwijs (Postbus 82324, 2508 EH  Den Haag). Hoe dat moet, staat beschreven in de klachtenregeling. Het staat ook beschreven op de gezamenlijke website van de geschillencommissies in het bijzonder onderwijs (www.gcbo.nl).

Zijn er nog meer mogelijkheden om uw klacht te bespreken?

Er zijn nog een paar extra mogelijkheden om uw klacht te bespreken:

 • De medezeggenschapsraad
  De medezeggenschapsraad bespreekt geen klachten over personen. Klachten over het beleid van de school kunnen wel worden voorgelegd.
 • De externe vertrouwenspersoon
  INOS heeft ook een vertrouwenspersoon die niet op een school werkt. Dit is mevrouw Jacqueline Klerkx (06 22 34 81 29). Zij heeft een beroepsgeheim. Dat is belangrijk als u met iemand in vertrouwen wilt praten over erg moeilijke persoonlijke situaties.
 • De inspectie van het onderwijs
  U kunt uw klacht ook melden bij de inspectie van het onderwijs (088 669 60 60). De inspectie geeft een signaal af aan de school, maar lost de klacht niet op. Daarvoor moet u echt in gesprek gaan met de school zelf.
 • Zijn er bijzondere afspraken bij (seksuele) intimidatie, (seksueel) misbruik en geweld?
  Als een klacht te maken heeft met (seksuele) intimidatie, misbruik, of geweld, kunt u daarvoor de gewone klachtenprocedure doorlopen. Let erop dat alle INOS-medewerkers verplicht zijn aangifte te doen bij de politie in dit soort situaties. Als u een klacht over intimidatie, misbruik of geweld wilt bespreken, maar (nog) geen aangifte wilt doen, kunt u contact opnemen met de externe vertrouwenspersoon mevrouw Jacqueline Klerkx (06 22 34 81 29) of de vertrouwensinspecteur van de inspectie van het onderwijs (0900-1113111). Wel zullen deze mensen u vragen zelf aangifte te doen bij de politie.