Weilustwekker 03

VAN HET TEAM

Beste ouders en/of verzorgers,

Vorige week heb ik belangstellenden gevraagd om deel uit te gaan
maken van de klankbordgroep rond andere schooltijden. Ik vind het
fijn te kunnen melden dat zich inmiddels tien ouders hebben gemeld.
Dat is in ieder geval al een mooi aantal om de plannen die de school
heeft over dit onderwerp te gaan bespreken.

De klankbordgroep wordt gevraagd mee te denken over een verder ‘uitgebalanceerd’ voorstel om
de rest van de ouders voor te leggen. Wanneer dat zal zijn, zal afhangen van de vorderingen in die
klankbordgroep, maar naar mijn mening moet dat deel afgerond kunnen worden voor de
jaarwisseling, zodat meteen in het nieuwe jaar het referendum gehouden kan worden.
Daarvoor zouden ouders nog gelegenheid moeten krijgen om verduidelijkingsvragen te stellen,
maar daarbij kan natuurlijk ook de website van de school goed ingezet worden.
We gaan aan de slag met deze nieuwe groep ouders en houden u op
deze manier op de hoogte.
Op het moment dat ik deze nieuwsbriefbijdrage maak, zijn de helft van
de informatieavonden voorbij. En tot zo ver, is het verheugend te
constateren dat er veel belangstelling van ouders is. Dat blijkt bij de
kennismakingsgesprekken al zo geweest te zijn, terwijl die geheel
facultatief zijn en dus niet per se bijgewoond moeten worden.
Dat geldt echter niet bij de volgende ouderavond in november (en groep 8 in december). Dan gaan
we er van uit dat echt iedereen komt, want dan worden de rapporten (en de voorlopige
schooladviezen) besproken. De laatste ouderavond (in juni) is dan
weer wel facultatief, terwijl ook rapporten en overgang besproken
worden. Die laatste is wel van belang als u de leerkracht ‘mee wilt
geven’ wat zeker aan de volgende groepsleerkracht moet worden
gemeld.

U kunt dat ook zelf regelen door gebruik te maken van het kennismakingsgesprek in het volgende
nieuwe schooljaar.
Kort samengevat is op Weilust de volgende structuur oudercontacten binnen de werkgroep
ouderbetrokkenheid 3.0 afgesproken.
Eerste weken van het schooljaar kennismakingsgesprekken met de leerkracht, waarbij ouders
belangrijke informatie over het kind door kunnen geven. Deelname indien gewenst.
Week drie van het schooljaar informatieavonden. Doel is kennismaking met de andere ouders en
informatie krijgen over de leerstof van dat jaar. De informatie wordt ook op papier toegestuurd.
Ook hier geldt deelname indien gewenst.
November ouderavond. Hier wordt het sociaal emotioneel welbevinden van uw kind besproken
n.a.v. het onderzoek ‘Zien’. Hierbij wordt iedereen verwacht.
Februari ouderavond n.a.v. de vorderingen van het kind over de afgelopen periode en het
portfolio. Hierbij wordt iedereen verwacht.
Juni ouderavond n.a.v. de vorderingen van het kind over de afgelopen periode en het portfolio.
Hier hebt u de gelegenheid om met de leerkracht van uw kind te bespreken welke informatie
zeker doorgegeven moet worden aan de volgende leerkracht van het
kind. Ook hierbij deelname indien gewenst.
Zo aan het begin van het schooljaar wil ik u graag herinneren aan het feit dat de school op de speelplaats een
kledingcontainer heeft staan, waar u oude kleding (en ander textiel) en schoenen kunt achterlaten. In het halletje bij de hoofdingang staat een container voor lege batterijen en op de kamer van Madelon (administratief medewerkster van de school) staat een doos waarin lege inkt-printer-cartridges gestopt mogen worden. Voor alle genoemde zaken krijgt de school een kleine vergoeding, die wij graag opsparen voor leuke activiteiten met onze leerlingen.

Tenslotte staat in het halletje bij de hoofdingang ook een doos voor plastic doppen van flessen,
flacons, spuitbussen enz. Een van de ouders verzamelt die voor het fonds blindengeleide honden.
Spaart u weer mee?

De school krijgt goede signalen m.b.t. de inloop. Nu ook de bel werd
aangepast, is het hele nieuwe systeem duidelijker voor ouders en
leerlingen. Voordelen zijn dat leerlingen niet meer in rijen hoeven
staan en moeten wachten, wat toch onenigheid op kan leveren.
Ouders hoeven niet meer te wachten tot hun kinderen veilig binnen zijn en kunnen dus op tijd
naar werk of de tennisbaan.
De verkeerssituatie rondom de school is veel rustiger en het parkeerprobleem is kleiner, hoewel
helaas wel een toenemend aantal ouders voor de school stopt en hun kinderen laat uitstappen.
Dus het stopverbod voor de school wordt helaas nog wel eens genegeerd waardoor onze
leerlingen voor de school nog niet optimaal veilig zijn, door wegrijdende auto’s en openzwaaiende
portieren tussen fietsers en voetgangers. Daarbij wordt dus niet optimaal gebruik gemaakt van de
‘kiss&ride strook’ aan de andere kant van het gebouw, die daar immers voor
bestemd is.
Maar al met al meer positieve dan negatieve geluiden. Fijn om te horen.

Tenslotte krijgen we ook positieve geluiden over ‘Parro’, onze nieuwe communicatie-app van
Parnassys, hoewel we nog aan het leren en ontdekken zijn van de mogelijkheden die deze app ons
biedt. De schoolkalender staat er in, die tussentijds aangepast kan worden en dus altijd actueel is.
Inmiddels zijn er door sommige medewerkers al oudergesprekken mee gepland. En de diensten
van foto’s sturen, hulp vragen en verslag leggen zijn in dezelfde kwaliteit gebleven.
Zo te zien hebben zich inmiddels veruit de meeste ouders al aangemeld.

De groepen 4, 5, 6 en 7 zijn nu ook al weer twee weken aan de slag
met rekenen in de nieuwe rekenmethode ‘Wereld in getallen’,
waarbij de verwerking plaatsvindt op onze nieuwe chromebooks.
De leerlingen vinden het vooralsnog prachtig en de leerkrachten zijn
intensief bezig om alle benodigde vaardigheden, die deze andere
manier van lesgeven met zich meebrengt, onder de knie te krijgen. We krijgen daarbij goed hulp
van de softwareleverancier ‘Gynzy’ en we overleggen regelmatig met elkaar om van elkaar te
leren. Immers vorig jaar hebben de groepen 4 al een ‘pilot’ gedraaid. Dus enige expertise is ‘in
huis’.
We hopen dat onze leerlingen met enthousiaste verhalen over het rekenen thuis komen.
Zo, ik heb alle nieuwe ontwikkelingen weer even aangestipt. Ik hoop dat u weer op de hoogte bent

van wat ons bezighoudt.
Fijn dat steeds weer nieuwe ouders zich aanmelden om ons te helpen bij
ouderbetrokkenheid, bij de ‘bibliotheek op school’, als ‘luizenpluis’, als lid
klankbordgroep ‘andere schooltijden’, als lid van de ouderraad, als lid van de
medezeggenschapsraad en vooral als ‘helpende handjes’ bij vervoer en
begeleiding van leerlingen bij allerlei activiteiten.

Zonder die hulp kunnen wij namelijk niets. En als iedereen een klein deel voor zijn/haar rekening
neemt is de tijdsinvestering klein. Lever s.v.p. allemaal een bijdrage om van de basisschooltijd van
uw kind een succes met veel (leer)plezier te maken.
Ik wens u weer een fijne week.

Met vriendelijke groet, mede namens het team van Kbs Weilust.

Kees van Sprundel, directeur

VAN KOBER

BSO WEIDETUIN GOT TALENT SHOW OP 21 SEPTEMBER 2017
Beste kinderen en ouders,
Op donderdag 21 september organiseren wij weer de ‘Weidetuin got talent show, editie 2017”.
Vanzelfsprekend is dit ook voor de kinderen en ouders van Topbso Oost. Het oefenen van de
kinderen is alweer gestart. Meneer Kees komt ons weer helpen met het jureren.
Wegens groot succes houden we dit in de aula van kbs Weilust, zodat we genoeg ruimte hebben
voor alle kinderen en ouders van bso Weidetuin en Topbso Oost. Jullie zijn welkom vanaf 16.15
uur om een goed plekje in de zaal te bemachtigen. Vanaf 16.30 uur starten de spetterende
optredens.
Mocht je nog vragen hebben, dan horen we het graag.
We zijn bereikbaar via
076-5813661
oosttopbso@kober.nl
weidetuinbso@kober.nl

Hartelijke groeten team bso
Weidetuin en Top bso Breda Oost

UIT DE WIJK / UIT DE STAD

In samenwerking met basisschool Weilust bieden wij ook dit schooljaar weer onze typecursus aan
voor de leerlingen van de groepen 6, 7 en 8. Voor de leerlingen van basisschool Weilust hanteren
wij de speciale prijs van € 179,00 (excl. € 25,00 examengeld).
Wilt u ook dat uw kind snel en goed leert typen? Ook dit schooljaar is het weer mogelijk dat uw
kind op zijn/haar eigen school onze cursus kan volgen. Kindertypecursus.nl verzorgt dan van
oktober t/m april een interactieve typecursus meteen na schooltijd. Tijdens de lessen leren de

kinderen om met 10 vingers blind te typen, in Microsoft Word te werken en te mailen. Op school
en thuis oefenen de kinderen in ons online programma Typeworld.
Kindertypecursus.nl neemt uw kinderen op een speelse manier mee over de wereld, waar ze
eiland voor eiland alle letters leren typen. Door onze persoonlijke begeleiding zorgen we ervoor
dat 99.8% het diploma haalt! Wilt u alvast een kijkje nemen? Ga naar onze website:
www.kindertypecursus.nl en klik op DEMO. Voor meer informatie kunt u ons ook bellen: 076-
5964931.
Aanmelden via onze website kan t/m 30-9-2017. Bij voldoende aanmeldingen gaan we dan van
start in oktober.

Met vriendelijke groeten,
Sylvia Ligterink
Kindertypecursus.nl

AFSTUDEERONDERZOEK

Goedendag ouders van basisschool Weilust,
Graag stel ik mijzelf even voor. Ik ben Ghislaine van Luyk, studente aan de studie Media- en
Entertainment Management.
In de week van 18 sept – 22 sept kunt u mij tegenkomen op het schoolplein. In deze week zal ik
vragenlijsten met betrekking tot mijn afstudeeronderzoek uitdelen en weer verzamelen. Het
invullen van de vragenlijst is geheel anoniem en zal vertrouwelijk worden verwerkt. Het betreft
een onderzoek omtrent het creëren van een gezonde leefstijl ten aanzien van een educatief
kinderevenement.
Ik hoop u te zien op het schoolplein en graag hoop ik op uw medewerking!

Met vriendelijke groet,
Ghislaine van Luyk

RECENT GESCHEIDEN OUDERS EN KINDEREN (8-16 JAAR) GEZOCHT VOOR ONDERZOEK

(ZIE OOK BIJLAGE 03-05)
In Nederland maken jaarlijks zo’n 70.000 thuiswonende kinderen een scheiding van hun ouders
mee. Met dit onderzoek willen we beter leren begrijpen hoe ouders en kind(eren) met elkaar
omgaan na een scheiding en wat dit betekent voor de ontwikkeling van kinderen. De Universiteit
Utrecht is daarom op zoek naar gezinnen waarvan ouders korter dan 1,5 jaar uit elkaar wonen of
bijna uit elkaar gaan. Tenminste één kind is tussen de 8 en 16 jaar.