Weilustwekker 31

Van het Team,

Beste ouders en verzorgers,

 

Wat een prachtige maand is dit toch. Vol succeservaringen en redenen tot feest en blijdschap. Feyenoord landskampioen, Ajax naar de finale van de Europa league, O’g3ne weliswaar op de elfde plaats, maar weer wel in de finale van het Eurovisie songfestival. Dus voor ieder wat wils. De PSV aanhang zal vast volgend jaar weer reden hebben voor een feestje! Maar wat te denken van Weilust!

 

De meisjes van Weilust worden kampioen van het Bredase scholen voetbal toernooi. Zij speelden afgelopen maandag in het NAC stadion de finale tegen Obs de Klokkebei, die zij met maar liefst 5-2 wonnen door goed samenspel, elkaar succes gunnen en vooral veel sportplezier! Het was natuurlijk ook een heel fijne belevenis om in een echt voetbalstadion voor zoveel publiek te mogen en kunnen spelen!

 

Groep 7b wordt winnaar van het Bredase jazzfestival voor de jeugd. Diezelfde groep krijgt een eervolle vermelding in de bibliotheek van Breda bij de poster die zij gemaakt hebben voor dat festival. Klik maar eens op deze link om het verhaal uit de krant en foto’s en video-opnamen te zien van deze happening uit het Chassé theater: http://www.bndestem.nl/breda/swingen-zingen-en-springen-op-dejazz~a62ab1f7/

 

Verderop in de nieuwsbrief een reactie op deze middag van enkele leerlingen. Alle leerlingen uit de groepen 7 zijn geslaagd voor het verkeersexamen en de leerlingen uit de groepen 8 scoren gezamenlijk weer boven het landelijk gemiddelde van de CITO eindtoets voor het basisonderwijs. Al met al dus een maand om blij en trots van te worden op onze school, onze leerlingen en ons fanatieke team, die dat allemaal in goede (en dus blijkbaar succesvolle) banen weet te leiden. Hiermee is duidelijk aangetoond dat Weilust zowel op cognitief (kennis) -, sportief – als cultureel gebied goed presteert en heel goed meekomt binnen het Bredase basisonderwijs.

 

Iets waar we minder blij van worden is wel het gegeven dat nog steeds leerlingen te laat op school zijn. Daarom vraag ik hier graag nog eens een keer uw aandacht voor. Het is namelijk steeds heel vervelend als kinderen ‘binnen blijven druppelen’, nadat de leerkracht al met de les begonnen is. Daarbij komt dat de leerkracht geacht wordt te noteren hoe vaak uw kind te laat is. En als dat te frequent het geval is, moet er melding gemaakt worden bij de leerplichtambtenaar die de ouders dan uitnodigt voor een gesprek. Als dan geen verbetering optreedt, wordt er helaas proces verbaal opgemaakt.

 

We hebben dat inmiddels al enkele malen moeten meemaken en dat levert altijd heel vervelende situaties op, zowel voor de betreffende ouders, als ook voor de school en nog belangrijker …….. ook voor het kind. Laten we er s.v.p. samen voor zorgen dat dat voorkomen kan worden en stuur de kinderen op tijd naar school. Om 08.25 en 12.55 uur gaat de bel. De kinderen moeten dan in de rij kunnen staan om vlot achter elkaar naar binnen te gaan, want de lessen moeten (en de inspectie controleert dat dus ook, zagen we in december jl.) om 08.30 en 13.00 uur beginnen. We zullen proberen de ouders er op aan te spreken, maar proberen ook de leerlingen er zelf verantwoordelijk voor te laten zijn om op tijd naar school te komen, maar ouders blijven er dus eindverantwoordelijk voor. Graag uw medewerking hierbij.

 

We horen de laatste tijd dat de school regelmatiger moeilijker telefonisch te bereiken is. Dat vinden we heel vervelend en proberen dat zo goed mogelijk te regelen door steeds iemand binnen de school verantwoordelijk te laten zijn voor het opnemen van de telefoon, zeker als Madelon, onze administratief medewerkster niet op school is. Wij verzoeken u echter wel nog een poging te ondernemen na enkele minuten, als het echt een dringende boodschap mocht zijn, die niet op een andere manier onder de aandacht van de school gebracht kan worden. We willen u dan ook vragen de telefoon helemaal uit te laten bellen, omdat we op school een systeem hebben dat van het ene werkplek naar het andere werkplek doorgeschakeld wordt, tot er iemand op kan nemen. Dus eerst gaat de telefoon 4 keer over bij de administratie, daarna 4 keer bij IB, daarna 4 keer in de personeelskamer en daarna 4 keer bij de directie. Daarna wordt de verbinding verbroken, maar krijgen we wel een melding van het gemiste gesprek en zouden we dus terug kunnen bellen. We hopen op uw begrip.

 

Nog even een laatste succesje! De werkgroep speelplaats, die constant probeert verbeteringen aan te brengen aan onze speelplaats, heeft weer een stap in hun plannen gemaakt. In samenwerking met meerdere partijen is gisteren een schaduwdoek op de speelplaats gerealiseerd, waardoor de kinderen van de peuterspeelzaal en de leerlingen van de laagste groepen bij mooi weer veilig en wel in de zandbak kunnen spelen. Toch heel knap wat deze werkgroep langzaam maar zeker steeds weer voor elkaar krijgt. Weilust krijgt een prachtige en uitdagende speelplaats voor normale kosten. Wij wensen u weer een heel fijne en zonnige week toe. Mocht het te warm worden, mag u altijd onder het nieuwe schaduwdoek.

 

Met vriendelijke groet, mede namens het team van Kbs Weilust,

 

Kees van Sprundel, directeur

 

Jazzproject 2017

Op 15 mei 2017 was het jazz project in het Chassé Theater. Voor 15 mei hebben wij een boekje gekregen met lessen over jazzmuziek. In het project stond dat wij een dans moesten maken met het liedje Apenmuzikant in het thema Jazz & Disney. In dat boekje stonden ook opdrachten en andere liedjes. We moesten ook posters maken. Er gingen 2 posters mee naar het Chassé Theater. Op een woensdag moesten wij ons liedje en dansje versturen naar de site.

 

Toen moesten wij wachten tot 15 mei. Op 15 mei gingen we naar het Chassé Theater op de fiets. Daar gingen we liedjes zingen en dansen. En op een gegeven moment gingen ze de winnaar bekend maken van het dansje. Wij waren 1e!!! Wel met een gedeelde plaats met een andere school. En met de posters waren wij 4e! De poster hangt tijdens het Jazzfestival bij de Nieuwe Veste. Het project was heel leuk.

Einde.

 

Groeten uit groep 7B. Soraya & Sebastiaan.

 

We vieren een klein feestje

Beste ouders en verzorgers,

 

Zoals we u al gemeld hebben in een eerdere Weilustwekker, is Kbs Weilust in december jl. gecertificeerd als ‘ouderbetrokkenheidsschool 3.0’. Daar zijn we best een beetje trots op en willen dat natuurlijk niet ongemerkt voorbij laten gaan. Daarom heeft de regiegroep ‘ouderbetrokkenheid’ samen met de leerlingenraad een leuke middag georganiseerd waarvoor we natuurlijk graag de leerlingen en ouders willen uitnodigen.

 

Deze feestelijke gelegenheid gaat plaatsvinden op vrijdagmiddag 9 juni aanstaande van 13.00 tot 15.15 uur. Dat willen we met een kort formeel deel met een traktatie en een gezellige samenwerkingsactiviteit van ouders met leerlingen vieren. Volgende week zal ik u formeel uitnodigen, maar ik wil u nu alvast vragen die vrijdagmiddag vast te leggen in uw agenda zodat u aanwezig kunt zijn om met ons en de kinderen aandacht te besteden aan ouderbetrokkenheid 3.0. Ik hoop velen van u die middag te mogen begroeten.

 

Met vriendelijke groet, mede namens de regiegroep en de leerlingenraad,

 

Kees van Sprundel

 

FACEBOOK

Beste ouders/verzorgers,

 

U heeft misschien al gehoord dat Weilust sinds kort een facebookpagina heeft. We hebben Klasbord voor elke groep apart, zodat u een kijkje in de klas krijgt. Op Facebook willen we activiteiten delen die die een groter geheel van de school aangaan. Denk hierbij aan foto’s van de koningsspelen, van een schoolreisje van meerdere groepen, maar ook van bijzondere prestaties of gebeurtenissen bij een groep. Met facebook kunnen we de ouders van onze school en andere belangstellenden bereiken. Denk hierbij aan opa/oma, een buurvrouw of een nieuwe ouder. Het lid worden van de groep is vrijblijvend, belangrijke informatie zal altijd (ook) via klasbord of de Weilustwekker met u gedeeld worden. Op de facebookpagina zullen filmpjes/foto’s en berichten openbaar gedeeld worden.

 

We proberen er op te letten dat het vooral algemene foto’s zullen zijn en geen foto’s van individuele leerlingen. Mocht u er bezwaar tegen hebben dat uw kind op de foto’s verschijnt, dan kunt u dit aangeven bij de administratief medewerkster van de school (madelon.bakker@inos.nl). In de toekomst zal er toestemming gevraagd worden middels het SOS formulier. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u terecht bij juf Hannelore (6B) of juf Vivian (3A).

 

De naam van de pagina is: Kbs Weilust, link: https://www.facebook.com/kbsweilust/

 

PLEZIER OP SCHOOL: training voor aanstaande brugklassers

In de bijlage vindt u meer informatie over de cursus ‘Plezier op school’. De cursus is bedoeld voor kinderen die na de zomervakantie de overstap maken van groep 8 naar het voortgezet onderwijs en die op één of andere manier moeite hebben in de contacten met andere kinderen (verlegen, pesten, buiten de groep vallen, moeilijk nieuwe contacten maken). Voor meer info, zie de bijlage bij deze nieuwsbrief.

 

Met vriendelijke groet, Anniek van Ravels- Michielsens, intern begeleider

 

Van de MR

 

Word nu lid van de medezeggeschapsraad!

Beste ouders/verzorgers,

 

Aan het eind van dit schooljaar treedt er 1 lid in de oudergeleding van de medezeggenschapsraad af vanwege het feit dat deze persoon na dit schooljaar geen kinderen meer op Kbs Weilust heeft. Ook zijn er 2 ouders bij wie de termijn afloopt waarvan er zich 1 herverkiesbaar stelt. Dit betekent dat we met ingang van het schooljaar 2017-2018 op zoek zijn naar nieuwe leden voor de oudergeleding.

 

Dit is uw kans om samen met de schoolleiding het beleid op school vorm te geven! De raad vergadert in de regel iedere zes weken, meestal in aanwezigheid van de directeur van de school, over alle belangrijke beleidszaken op school. De MR bestaat uit drie ouders en drie personeelsleden van de school.

 

MR Lidmaatschap = medezeggenschap!

 

De raad heeft op veel terreinen het recht om gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen. Soms zelfs heeft de schoolleiding de instemming van de MR nodig om beleid te voeren. Als lid van de MR hebt u hierin een stem! U bepaalt dus mede het beleid op school. Daarnaast is het een mooie gelegenheid om de school en het basisonderwijs van binnenuit te leren kennen.

 

We roepen daarom alle ouders die dit interessant vinden op om zich kandidaat te stellen voor een zetel in de medezeggenschapsraad. Voorwaarde is dat u een kind op Kbs Weilust op school heeft. Stuur uw kandidaatstelling vóór donderdag 8 juni naar sabine.bakkers@inos.nl. Vermeld in uw email uw naam, telefoonnummer en een korte motivatie van uw kandidaatstelling. Uw motivatie zal worden weergegeven op de uiteindelijke stembiljetten en op de website van de MR.

Ook voor meer informatie kunt u terecht op http://www.weilust.nl/ouders/medezeggenschapsraad/

 

We zien u graag in onze raad!